Thông tin tra cứu

Các học phần tiếng Anh cơ sở và chuyên ngành có ràng buộc chặt với nhau - tiếng Anhcơ sở 5 là tiên quyết của tiếng Anh cơ sở 6, tiếng anh cơ sở 6 là tiên quyếtcủa tiếng Anh cơ sở 7 - tiếng anhchuyên ngành 1 là tiên quyết của tiếng Anh chuyên ngành 2 và tiếng Anh chuyênngành 2 là tiên quyết của tiếng Anh 7 (kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh) Sinh viênbắt buộc phải đăng ký đúng theo điều kiện tiên quyết để được công nhận điểm. Cáctrường hợp học sai tiên quyết, sẽ được nhận 0 (không) điểm của tất cả các họcphần vi phạm Các trườnghợp đã có chứng chỉ tiếng Anh theochuẩn TOEiC phù hợp và đủ điều kiện được miễn các học phần tiếng cơ sở (5, 6,7) sẽ được miễn học các học phần đó và phải: - đăng kývào lớp tiếng Anh cơ sở 5, 6, 7 – miễn tiếng Anh. Sinh viên được đăng ký miễnkhông quá 1 học phần tiếng Anh trong 1 kỳ học. VD: Trường hợp đủ điều kiện vàđiểm được miễn tiếng Anh 5, 6, 7.


Ngày đăng: 7/16/2015 4:46:52 PM