Thông báo đăng ký học phần lần 2

- Một số sinh viên đăng ký học phần không đúng (chưa học học phần học trước và học phần tiên quyết), các học phần không đúng đó đã bị hủy.

- Danh sách các lớp học phần hủy do số lượng đăng ký quá ít:


Ngày đăng: 7/16/2015 4:46:12 PM