KHẢO SÁT DÀNH CHO SINH VIÊN 2023

KHẢO SÁT DÀNH CHO SINH VIÊN 2023

1. Don vi cong tac


2. Nganh nghe


3. Email


4. Anh/ chị được thông báo đầy đủ, kịp thời kế hoạch giảng dạy của các môn học

5. Anh/ chị được thông báo kịp thời những thông tin về tổ chức học lại, thi lại

6. CAU 1

7. CAU 2

8. CAU 3


Nhập mã xác nhận JGSJS